ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΚΚΔΙΘ) καλεί τα μέλη του την Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019 στο Θέατρο Χώρα (Κοραή 1, Πλατεία Αρχιεπισκοπής, Λευκωσία) σε:

  • Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΚΔΙΘ για το έτος 2018, στις 11:00π.μ. και
  • Καταστατική Γενική Συνέλευση του ΚΚΔΙΘ, στις 12:15μ.μ.


Παρατίθενται οι σχετικές ανακοινώσεις για εκάστη Γενική Συνέλευση, με τις απαραίτητες πληροφορίες.


Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΚΚΔΙΘ) καλεί τα μέλη του την Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00π.μ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2018, στο Θέατρο Χώρα (Κοραή 1, Πλατεία Αρχιεπισκοπής) στη Λευκωσία, με τα ακόλουθα θέματα:

  1. Απολογισμός δράσης ετών 2017, 2018.
  2. Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2017.
  3. Συζήτηση επί της Λογοδοσίας και της Οικονομικής Έκθεσης.
  4. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Τακτική Συνεδρία της 25ης Ιανουαρίου 2018) για διαγραφή μελών του Κέντρου που δεν τακτοποίησαν τις οικονομικές εκκρεμότητές τους μέχρι το έτος 2014 και δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για προνομιακή αναθεώρηση των οφειλών τους.

Μέλος που επιθυμεί την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη θέματος γενικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να το υποβάλει γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση.

Τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Κέντρο μέχρι και το 2019. Την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης θα υπάρχει η δυνατότητα διευθέτησης της συνδρομής.

Για τη συγκρότηση απαρτίας απαιτείται η παρουσία του ήμισυ συν ένα του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, μετά παρέλευση 30 λεπτών όσοι παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.

Υπενθυμίζουμε ότι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι γίνονται δεκτοί σε Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση κωλύματος του αντιπροσωπευόμενου με την παρουσίαση γραπτού πληρεξούσιου. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα απουσιάζον μέλος. Τα πληρεξούσια πρέπει να παραδίδονται στον Πρόεδρο της Συνέλευσης πριν από την έναρξη των εργασιών της.


Καταστατική Γενική Συνέλευση του ΚΚΔΙΘ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΚΚΔΙΘ) καλεί τα μέλη του την Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:15μ.μ. σε Καταστατική Γενική Συνέλευση, στο Θέατρο Χώρα (Κοραή 1, Πλατεία Αρχιεπισκοπής) στη Λευκωσία, με θέμα την τροποποίηση του Καταστατικού βάσει του Νέου Νόμου περί Σωματείων και Ιδρυμάτων.

Τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Καταστατική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Κέντρο μέχρι και το 2019. Την ημέρα διεξαγωγής της Συνέλευσης θα υπάρχει η δυνατότητα διευθέτησης της συνδρομής.

Για τη συγκρότηση απαρτίας απαιτείται η παρουσία του ήμισυ συν ένα του  αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, μετά παρέλευση 30 λεπτών όσοι παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.

Υπενθυμίζουμε ότι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι γίνονται δεκτοί σε Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση κωλύματος του αντιπροσωπευόμενου με την παρουσίαση γραπτού πληρεξούσιου. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα απουσιάζον μέλος. Τα πληρεξούσια πρέπει να παραδίδονται στον Πρόεδρο της Συνέλευσης πριν από την έναρξη των εργασιών της.