ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΚΔΙΘ


Αρ. Φακ.: 1/Γ

26 Ιουνίου 2017

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΚΔΙΘ

 

 

Α. Γραμματέας Διεύθυνσης:
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής θέσης Γραμματέα Διεύθυνσης στο Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου.

Σημαντικές πληροφορίες:
Ωράριο εργασίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 9:00 – 17:00

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του ΚΚΔΙΘ, να συνοδεύονται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν. Για τίτλους σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών ή που δεν προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου ή Ελλάδας ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί με νόμο, όπου αυτό απαιτείται, μπορεί να ζητηθούν κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ.

Όλα τα σχετικά έγγραφα να αποσταλούν με ένα από τους ακόλουθους τρόπους, όχι αργότερα από τις 22 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00, το μεσημέρι.

(α) Ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη:
«Κενή Θέση Γραμματέα Διεύθυνσης»
Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΚΚΔΙΘ)
Ρηγαίνης 38, 1010 Λευκωσία
Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν θα πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη σφραγίδα, ημερομηνίας, το αργότερο, μέχρι 22 Ιουλίου 2017.

(β) Ηλεκτρονικά:
Email: ccoiti@cytanet.com.cy
     Θέμα: «Κενή Θέση Γραμματέα Διεύθυνσης»

Η Διεύθυνση του ΚΚΔΙΘ θα εξετάσει την αίτησή σας. Όσοι επιλεγούν στην πρώτη αυτή αξιολόγηση θα κληθούν σε συνέντευξη. Η διαδικασία των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί την περίοδο από την 31η Ιουλίου μέχρι την 5η Αυγούστου 2017.

Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή ελλιπώς συμπληρωμένες ή αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με τα απαιτούμενα αντίγραφα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.


Για το έντυπο αίτησης, όπως επίσης το σχέδιο υπηρεσίας, επαρακαλούμε όπως δείτε πιο κάτω:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΚΔΙΘ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΚΔΙΘ