ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΚΔΙΘ


Αρ. Φακ.: 1/Γ
24 Ιουλίου 2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΚΔΙΘ

 

Το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας κενής θέσης Γραμματέα, για την περίοδο Σεπτέμβριος 2020 – Μάρτιος 2021 (maternity cover).

Α. Καθήκοντα και Ευθύνες

 1. Γραφειακά καθήκοντα:
  (α) Χειρισμός της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
  (β) Ταξινόμηση και αρχειοθέτηση εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων (φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου).
  (γ) Σύνταξη επιστολών, εγγράφων, εκθέσεων και αναφορών.
 2. Συνεργασία και υποστήριξη Διεύθυνσης για:
  (α) Προετοιμασία, συντονισμό, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων του ΚΚΔΙΘ, σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Διευθυντή.
  (β) Οργάνωση, προετοιμασία και διεκπεραίωση συναντήσεων, συσκέψεων και συνεντεύξεων της Διεύθυνσης.
 3. Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες.
 4. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συναφή καθηκόντων του/της ανατεθούν.


Β. Απαιτούμενα προσόντα:

1. Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά).
2. Άριστη γνώση Η/Υ και χρήση Microsoft Office (ιδιαίτερα Word, Excel, PowerPoint, Outlook κ.λπ.)
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια, πρωτοβουλία και αξιοπιστία.
4. Ικανότητες οργάνωσης, προγραμματισμού και διαχείρισης χρόνου.
5. Δυνατότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
6. Ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο, ικανότητα σύνταξης με σαφήνεια δελτίων τύπου, επιστολών, εγγράφων, εκθέσεων κ.λπ.

Προηγούμενη πείρα σε αντίστοιχους τομείς, καθώς επίσης και η κατοχή διπλώματος σε συναφή επαγγέλματα (γραμματειακές σπουδές, marketing κ.λπ.) ή πανεπιστημιακό δίπλωμα (φιλολογία, θεατρολογία κ.λπ.) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.


Γ. Σημαντικές πληροφορίες:

Ωράριο εργασίας:        Δευτέρα – Παρασκευή, 9:00 – 17:00
Περίοδος εργασίας:     Σεπτέμβριος 2020 – Μάρτιος 2021 (maternity cover)
Μισθός:                        €1,050.00 (μικτός)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται, καθώς και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@ccoiti.org.cy με θέμα «Κενή Θέση Γραμματέα ΚΚΔΙΘ», το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00π.μ.

 

Δ. Σημειώσεις:

1. Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή ελλιπώς συμπληρωμένες ή αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με τα απαιτούμενα αντίγραφα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
2. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.
3. Η Διεύθυνση του ΚΚΔΙΘ θα εξετάσει τις υποβληθείσες αιτήσεις. Όσοι/όσες επιλεγούν στην πρώτη αυτή αξιολόγηση θα κληθούν σε συνέντευξη. Η διαδικασία των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί την περίοδο από την 31η Αυγούστου μέχρι την 8η Σεπτεμβρίου 2020.