ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΚΔΙΘ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΚΔΙΘ

 

 Το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας κενής θέσης Γραμματέα Διεύθυνσης.

 

Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:

 1. Γραφειακά καθήκοντα:
  (α) Χειρισμός της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
  (β) Ταξινόμηση και αρχειοθέτηση εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων (φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου).
  (γ) Σύνταξη επιστολών, εγγράφων, εκθέσεων και αναφορών.
 2. Συνεργασία και υποστήριξη Διεύθυνσης για:
  (α) Προετοιμασία, συντονισμό, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων του ΚΚΔΙΘ, σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Διευθυντή.
  (β) Οργάνωση, προετοιμασία και διεκπεραίωση συναντήσεων, συσκέψεων και συνεντεύξεων της Διεύθυνσης.
 3. Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες.
 4. Επικοινωνία και εφαρμογή Δημοσίων Σχέσεων.
 5. Λήψη πρωτοβουλιών σε διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές δράσεις του ΚΚΔΙΘ.
 6. Τα καθήκοντα της θέσης απαιτούν όπως ο κάτοχός της μελετά τα θεατρικά και παραστατικά δρώμενα σε Κύπρο και εξωτερικό, καθώς και την ευρωπαϊκή πολιτιστική ανάπτυξη.
 7. Διερεύνηση προς εξεύρεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Πολιτισμού.
 8. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συναφή καθηκόντων του/της ανατεθούν.

Β. Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (προφορικώς και γραπτώς). Η γνώση άλλης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 2. Άριστη γνώση Η/Υ και χρήση Microsoft Office (ιδιαίτερα Word, Excel, PowerPoint, Outlook κ.λπ.).
 3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια, πρωτοβουλία και αξιοπιστία.
 4. Ικανότητες οργάνωσης, προγραμματισμού και διαχείρισης χρόνου.
 5. Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες.
 6. Δυνατότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
 7. Ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο, ικανότητα σύνταξης με σαφήνεια δελτίων τύπου, επιστολών, εγγράφων, εκθέσεων κ.λπ.
 8. Καλή γνώση του ευρύτερου θεατρικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι στην Κύπρο.

Προηγούμενη πείρα σε αντίστοιχους τομείς, καθώς επίσης και η κατοχή διπλώματος σε συναφή επαγγέλματα (γραμματειακές σπουδές, marketing κ.λπ.) ή πανεπιστημιακό δίπλωμα (φιλολογία, θεατρολογία κ.λπ.), πιθανόν να θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

 Γ. Σημαντικές πληροφορίες:

Ωράριο εργασίας:                    Δευτέρα – Παρασκευή, 9:00 – 17:00
Μισθός:                                    €1,150.00 (μικτός)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του ΚΚΔΙΘ, να συνοδεύονται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται, καθώς και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν για όποιο έλεγχο όταν ζητηθούν.

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες με όλα τα σχετικά έγγραφα, θα πρέπει να υποβληθούν στο ΚΚΔΙΘ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@ccoiti.org.cy με θέμα «Κενή Θέση Γραμματέα Διεύθυνσης ΚΚΔΙΘ», το αργότερο μέχρι την  Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Δ. Σημειώσεις:

 1. Το ειδικό έντυπο αίτησης για συμπλήρωσή του από τους ενδιαφερόμενους, είναι διαθέσιμο πιο κάτω
 2. Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή ελλιπώς συμπληρωμένες ή αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με τα απαιτούμενα αντίγραφα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 3. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.
 4. Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα εξεταστούν από Επιτροπή Αξιολόγησης του ΚΚΔΙΘ. Όσοι/όσες επιλεγούν κατά την πρώτη αυτή αξιολόγηση, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής. Η διαδικασία των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 3 – 10 Σεπτεμβρίου 2021.

 

 • Για το έντυπο αίτησης, παρακαλούμε όπως δείτε πιο κάτω:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΚΔΙΘ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΚΔΙΘ