ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΘ

Με στόχο να εμβαθύνει σε κάποιους εξειδικευμένους τομείς των παραστατικών τεχνών το ΔΙΘ συστήνει Επιτροπές (ή Φόρουμ ή Ομάδες σχεδιασμού προγραμμάτων), η κάθε μία εκ των οποίων λειτουργεί βάσει της δικής της οργανωτικής δομής, χρηματοδότησης, διαθέτει έναν συγκεκριμένο προγραμματισμό δραστηριοτήτων και ειδικεύεται σε διάφορους τομείς των παραστατικών τεχνών.

Τα μέλη των Επιτροπών είναι εκπρόσωποι των Εθνικών Κέντρων και των Συνεργαζόμενων Μελών του ΔΙΘ. Το Συμβούλιο της κάθε Επιτροπής εκλέγεται στα Παγκόσμια Συνέδρια και εάν η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο μπορεί να επιλέξει πρόσωπα τα οποία δεν εκπροσωπούν ένα Κέντρο ή Συνεργαζόμενο Μέλος του ΔΙΘ.

Οι Επιτροπές αποτελούνται από πρόσωπα που επιθυμούν να διαθέσουν χρόνο και ενέργεια για να επιτελέσουν επιτυχώς την αποστολή τους. Λειτουργούν βάσει δημοκρατικών αρχών και εκλέγουν το Συμβούλιό τους από τα μέλη τους. Το πρόγραμμα της κάθε Επιτροπής βρίσκεται σε αρμονία με τις αρχές και τους στόχους του ΔΙΘ και σχεδιάζεται και εφαρμόζεται από το Συμβούλιο και τα μέλη της Επιτροπής. Κάθε Επιτροπή έχει την ευθύνη να λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση και να παρουσιάζει τις δράσεις της.

Οι Επιτροπές είναι ένας σημαντικός πυλώνας του ΔΙΘ και δραστηριοποιούνται κυρίως σε διεθνές επίπεδο, μέσα από τα προγράμματα που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν σε σχέση με θέματα των παραστατικών τεχνών, στα οποία ειδικεύονται, μέσα από τα επαγγέλματα και τις δεξιότητές τους.

Σήμερα το ΔΙΘ έχει 15 Επιτροπές ή Ομάδες σχεδιασμού προγραμμάτων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.iti-worldwide.org/committees.html