ΣΚΟΠΟΣ

Το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου (ΔΙΘ) ιδρύθηκε στην Πράγα το 1948 από την UNESCO και τη διεθνή θεατρική κοινότητα. Από τα δώδεκα ιδρυτικά μέλη το 1948, σήμερα το ΙΤΙ αριθμεί γύρω στα 90 Εθνικά Κέντρα.

Τα Εθνικά Κέντρα του ΔΙΘ, βρίσκονται σε κάθε γωνιά του κόσμου, είναι τα κύρια μέλη του ΔΙΘ και δραστηριοποιούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο στους διάφορους κλάδους των παραστατικών τεχνών. Στόχος του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου είναι η ανταλλαγή γνώσης και πρακτικής στο χώρο των παραστατικών τεχνών και η δημιουργική συνεργασία ανάμεσα στους ανθρώπους του θεάτρου.

Η δομή του οργανισμού λειτουργεί σε τρία επίπεδα: τη Γενική Συνέλευση, το Εκτελεστικό Συμβούλιο και το Εκτελεστικό Διοικητικό του Συμβουλίου, καθώς και τη Γενική Γραμματεία.

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μελών του ΔΙΘ διοργανώνεται ως επί το πλείστον στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου του ΔΙΘ. Μέλη του ΔΙΘ είναι τα Εθνικά Κέντρα και τα Συνεργαζόμενα Μέλη του. Στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα Εθνικά Κέντρα, ενώ τα Συνεργαζόμενα Μέλη έχουν το δικαίωμα έκφρασης της γνώμης τους και συμμετοχής στις Διεθνείς Επιτροπές του ΔΙΘ.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Εκτελεστικό Συμβούλιο και εγκρίνει την εκλογή της Γενικής Γραμματείας, τις εκθέσεις, τα προγράμματα του Εκτελεστικού Συμβουλίου και των Επιτροπών. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και τυχόν αλλαγών στο Καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση διέπεται και λειτουργεί βάσει δημοκρατικών αρχών, σύμφωνα με το Καταστατικό και τους κανόνες του οργανισμού.

Εκτελεστικό Συμβούλιο και Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δώδεκα μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από διακεκριμένες προσωπικότητες από τον χώρο των παραστατικών τεχνών, που βοηθούν τον οργανισμό και τη Γενική Γραμματεία με τις ικανότητές τους.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο είναι το όργανο που χαράσσει και εφαρμόζει στρατηγική και εκπροσωπεί τη Γενική Συνέλευση στη διάρκεια που μεσολαβεί ανάμεσα στα Παγκόσμια Συνέδρια. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο (ή Αντιπροέδρους) και το Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές τον χρόνο ανάμεσα στα Παγκόσμια Συνέδρια.

Το Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τέσσερα άλλα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Συνεργάζεται άμεσα με τη Γενική Γραμματεία και συγκαλεί συνεδριάσεις ανάμεσα στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Στο κάθε μέλος του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται μία συγκεκριμένη ευθύνη.

Γενική Γραμματεία

Το Κεντρικό Γραφείο του ΔΙΘ –η Γενική Γραμματεία– αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα και επιπλέον προσωπικό, αναλόγως των αναγκών του οργανισμού.

Η Γενική Γραμματεία είναι το Εκτελεστικό Όργανο του οργανισμού. Η Γενική Γραμματεία έχει την ευθύνη της εφαρμογής των προγραμμάτων του ΔΙΘ και οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα έχουν αποκλειστικά διεθνή χαρακτήρα.

Η έδρα του ΔΙΘ βρισκόταν από την ίδρυσή του στην UNESCO στο Παρίσι, ενώ τον Απρίλιο του 2015 μεταφέρθηκε στη Σαγκάη, Κίνα.

www.iti-worldwide.org